İhale İlanı

 

Akaryakıt Satın Alınacaktır.

 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt No : 2010/71651

 

1. İdarenin

 

a ) Adresi

:

İNÖNÜ BULVARI NO: 27 (06490) BAHÇELİEVLER / ANKARA

 

b ) Telefon ve Faks Numarası

:

312 2236665-2154784 - 312 2130215-2122973

 

c ) Elektronik Posta Adresi

:

idarivemaliisler@enerji.gov.tr

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.enerji.gov.tr

 

 

2. İhale konusu malın

 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Bakanlığımız Makam ve Hizmet Araçlarına Otomasyon Sistemi (Taşıt Tanıma Sistemi) Kullanılarak 25.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve 8.000 Litre Motorin (Euro Diesel) Alımı.

 

b ) Teslim Yeri

:

İdarenin ihtiyacına göre istenilen zaman ve miktarda peyder pey pompa teslimi şeklinde teslim edilecektir.

 

c ) Teslim Tarihleri

:

16.08.2010 - 31.05.2011 TARİHLERİ ARASINDA

 

3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı D Blok 3. Kat 84 no’lu oda

b ) Tarihi ve Saati

:

06.07.2010 - 11:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler : 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuatı uyarınca, isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK’dan) alınmış ve vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı, isteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK’dan) alınmış ve vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğin devam ettiğine dair belge veya Bayilik Sözleşmesi. (Belgenin aslı veya noter tasdikli suretleri)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı C Blok 3. Kat 79 no’lu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Diğer Hususlar:

7 nci Maddeye Ek:

İhale dokümanı, dokümana ait satış bedelinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi karşılığında yukarıda belirtilen yerden satın alınabilir. 

İhaleye ilişkin dokümanlar ektedir.

Ek1: İdari Şartname

Ek2: Teknik Şartname
Ek3: Sözleşme Tasarısı

Ek4: Standart Formlar