Doğal Gaz

Bir petrol türevi olan doğal gaz: yanıcı, havadan hafif, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Basta metan (CH4) ve etan (C2H6)olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşur. Yer altında, genellikle petrol ile birlikte ve ya gaz rezervuarlarında bulunur. Kaynağından çıkarıldığı haliyle herhangi bir işlemden geçirilmeksizin kullanılabilen doğal gaz, boru hatları ile ve ya sıvılaştırılarak tankerlerle taşınır.

Doğal gaz rezervlerinin 80 trilyon metreküpü (%43) Orta Doğu ülkelerinde, 54 trilyon metreküpü (%29) Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde, 30 trilyon metreküpü (%16) Afrika/Asya Pasifik ülkelerinde bulunmaktadır.

2016 yılı sonu itibarı ile kalan üretilebilir doğal gaz rezervimiz 18,8 milyar m³'tür. Elektrik enerjisi üretiminde doğal gaza dayalı kurulu gücümüz 2017 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla 26.074 MW olup bu değer toplam kurulu gücümüzün %32,37’sini karşılamaktadır.

Doğal gaz arz-talep dengesine ilişkin çalışmalara bakıldığında yıllık gaz talebinin karşılanmasında sorun bulunmamaktadır. Ancak, talebin yoğun olduğu kış aylarında gerek mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığına bağlı olarak günlük tüketiminin maksimum seviyeye ulaşması gerekse aynı dönemde kaynak ülkelerdeki veya güzergâh ülkelerindeki aksamalar, dönemsel arz-talep dengesizliklerine yol açabilmektedir. Bu kapsamda, toplam kapasitesi 2,84 milyar Sm3 olan Silivri, Kuzey Marmara ve Değirmenköy Doğal Gaz Depolama Tesisi, mevsimsel arz-talep dengesi ve arz güvenliğinin sağlanmasını teminen, etkin bir şekilde kullanılması amacıyla 01/09/2016 tarihi itibari ile BOTAŞ tarafından devralınmıştır. Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında yapılacak çalışmalarla söz konusu tesisin toplam depolama kapasitesinin 4,6 milyar Sm3’e, geri üretim kapasitesinin ise 75 milyon Sm3/gün’e çıkarılması hedeflenmektedir.

Diğer taraftan yapım çalışmaları devam etmekte olan Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi 16/12/2016 tarihli ve 2016/43 sayılı Yüksek Planlama Kurulu (YPK) Kararı ile revize edilmiş olup 2023 yılı itibarıyla toplam çalışma gazı kapasitesinin 5,4 milyar Sm3'e ve geri üretim kapasitesinin 80 milyon Sm3/gün'e çıkarılması hedeflenmektedir.

Arz kaynakları ve güzergâhlarının çeşitlendirilmesi amacıyla, Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Tesisi (FSRU) ilk olarak özel sektör tarafından Aliağa/izmir’de 23 Aralık 2016 tarihinde işletmeye alınmıştır. Ayrıca BOTAŞ tarafından Hatay/Dörtyol İlçesi ve Saros Körfezlerinde FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi)’nin doğal gaz iletim sistemine bağlantısının sağlanmasına yönelik çalışmalar da sürdürülmektedir.

Ayrıca, yurt içinde petrol ve doğal gaz arama ve üretim çalışmalarımıza önem ve öncelik verilmeye devam edilecektir. Avrupa'nın artan doğal gaz talebinin karşılanmasında, bölgemizdeki kaynakların Avrupa'ya nakline yönelik projelerin içinde yer almaya stratejik bir önem verilecektir. Ülkemizin orta ve uzun vadede bir doğal gaz ticaret merkezi konumuna gelmesine yönelik politikamız ısrarla sürdürülecektir.

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.
DOĞAL GAZ İLE İLGİLİ BİLGİ VE BELGELER
Doğalgaz Piyasası Kanunu (Kanun No 4646)