Elektrik

Türkiye elektrik enerjisi tüketimi 2017 yılında bir önceki yıla göre %5,6 artarak 294,9 milyar kWh, elektrik üretimi ise bir önceki yıla göre %7,7 oranında artarak 295,5 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir.

Elektrik tüketiminin 2023 yılında baz senaryoya göre yıllık ortalama %4,8 artışla 385 TWh'e ulaşması beklenmektedir. 2017 yılında toplam elektrik kurulu gücümüzde 6.703 MW'lik artış yaşanmış olup kurulu gücümüz 2017 yılı sonunda 85.200 MW’a ulaşmıştır.

2017 yılında elektrik üretimimizin, %37 'si doğal gazdan, %33'ü kömürden, %20'si hidrolik enerjiden, %6'sı rüzgârdan, %2'si jeotermal enerjiden ve %2’si diğer kaynaklardan elde edilmiştir.

2017 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin kurulu gücü içerisinde kamu %23,4, özel sektör ise %76,6’lık paya sahiptir

2017 yılı sonunda kurulu gücümüzün kaynaklara göre dağılımı; yüzde 32,0’ı hidrolik enerji, yüzde 27,2’si doğal gaz, yüzde 21,9’u kömür, yüzde 7,6’sı rüzgâr, yüzde 4,0’ı güneş, yüzde 1,2’si jeotermal ve yüzde 5,9’u ise diğer kaynaklar şeklindedir.

Ayrıca Ülkemizde elektrik enerjisi üretim santrali sayısı, 2017 yılı sonu itibarıyla 5.021’e (Lisanssız santraller dahil) yükselmiştir. Mevcut santrallerin 628 adedi hidroelektrik, 41 adedi kömür, 207 adedi rüzgâr, 40 adedi jeotermal, 286 adedi doğal gaz, 3.616 adedi güneş,203 adedi ise diğer kaynaklı santrallerdir.

Hızlı elektrik tüketim artışının sorunsuz karşılanabilmesi için elektrik altyapımızın güçlendirilmesi çalışmalarına aralıksız devam edilmektedir. Ulusal kapsamda gerçekleştirilen güçlendirme çalışmalarının yanı sıra uluslararası elektrik bağlantılarımızın güçlendirilmesi ve kapasite artışının sağlanması çalışmalarında önemli bir mesafe alınmıştır. Bu kapsamda, 15 Nisan 2015 tarihinde TEİAŞ ile ENTSO-E arasında Uzun Dönem Anlaşması (Long Term Agreement) imzalanmış ve ülkemiz elektrik sistemi Avrupa elektrik sistemine kalıcı olarak bağlanmıştır. 14 Ocak 2016 tarihli Gözlemci üyelik anlaşmasıyla ise TEİAŞ, ENTSO-E’nin ilk ve tek gözlemci üyesi olmuştur.

Elektrik sektöründe rekabeti esas alan şeffaf bir piyasanın oluşturulması ve bu suretle yatırım ortamının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, organize toptan elektrik piyasalarının işletilmesi ve bu piyasalarda gerçekleştirilen faaliyetlerin mali uzlaştırma işlemleri ile söz konusu faaliyetlere ilişkin diğer mali işlemlerin yürütüldüğü bir piyasa işletmecisinin kurulması öngörülmüştür. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ), 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olarak, 12 Mart 2015 tarihinde tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmen kurulmuştur. 1 Eylül 2015 tarihinde ise EPİAŞ piyasa işletme lisansını almıştır. EPİAŞ, piyasa işletim lisansı kapsamında, Borsa İstanbul Anonim Şirketi ile TEİAŞ tarafından 6446 sayılı Kanun kapsamında işletilen piyasalar dışındaki organize toptan elektrik piyasalarının işletim faaliyetini yürütmektedir.

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.
ELEKTRİK İLE İLGİLİ BİLGİ VE BELGELER
Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi
Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun No 6446)
Enerji Verimliliği Kanunu (Kanun No5627)
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (Kanun No 5346)
Elektrik Piyasası Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
4283 Sayılı Yap-İşlet Modeli İle Elektrik Üretim Tesislerinin Kurulması Ve İşletilmesi İle Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun
TEK Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi Dağıtımı Ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkındaki Kanun