Elektrik

Türkiye brüt elektrik enerjisi tüketimi 2014 yılında 257,2 milyar kWh olarak gerçekleşirken 2015 yılında bir önceki yıla göre %3,3 artarak 265,7 milyar kWh, elektrik üretimimiz ise bir önceki yıla göre (252,0 milyar kWh) %3,9 oranında artarak 261,8 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir.

Elektrik tüketiminin 2020 yılında yüksek senaryoya göre yıllık yaklaşık %6.9 artışla 392 TWh'e, baz senaryoya göre ise yıllık ortalama %5,5 artışla 357,4 TWh'e ulaşması beklenmektedir. 2016 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla sisteme toplam 4.926 MW'lik yeni santral eklenmiş olup kurulu gücümüz 2016 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 78.072 MW seviyelerine ulaşmıştır.

2015 yılında elektrik üretimimizin, %37,9'u doğal gazdan, %29,1'i kömürden, %25,6'sı hidrolikten, %4,5'i rüzgardan, %1,3'ü jeotermalden ve %1,6’sı diğer kaynaklardan elde edilmiştir.

2016 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Türkiye'nin kurulu gücü içerisinde EÜAŞ %25,2, serbest üretim şirketleri %61,1, yap-işlet santralleri %7,8, yap-işlet-devret santralleri %3,0, işletme hakkı devredilen santraller %1,9 ve lisanssız santraller %1,0’lik paya sahiptir.

İşletmeye alınan yeni santraller ve kapasite artışları ile elektrik enerjisi kurulu gücümüz 2016 Yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 78.072 MW’a yükselmiştir. 2016 Yılı Eylül ayı sonu itibarı ile kurulu gücümüzün kaynaklara göre dağılımına bakıldığında; yüzde 33,7’si hidrolik, yüzde 29,0’u doğal gaz, yüzde 22,1’i kömür, yüzde 6,7’si rüzgâr, yüzde 0,9’u jeotermal ve yüzde 6,8’i ise diğer kaynaklardan oluşmaktadır.

Ayrıca Ülkemizde elektrik enerjisi üretim santrali sayısı, 2016 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 2.097’ye yükselmiştir. Mevcut santrallerin 577 adedi hidrolik, 39 adedi kömür, 140 adedi rüzgâr, 25 adedi jeotermal, 245 adedi doğal gaz, 15 adedi fuel-oil, motorin, asfaltit ve nafta, 72 adedi yenilenebilir ve atık, 23 adedi çok yakıtlı (katı ve sıvı), 46 adedi çok yakıtlı (sıvı ve doğal gaz) santrallarıdır. Ayrıca 861 adedi güneş, 19 adedi rüzgâr, 33 adedi termik santralı ve 2’si hidrolik olmak üzere toplam 915 adet de lisanssız santral mevcuttur.

Elektrik sektöründe rekabeti esas alan şeffaf bir piyasanın oluşturulması ve bu suretle yatırım ortamının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda organize toptan elektrik piyasalarının işletilmesi ve bu piyasalarda gerçekleştirilen faaliyetlerin mali uzlaştırma işlemleri ile söz konusu faaliyetlere ilişkin diğer mali işlemlerin yürütüldüğü bir piyasa işletmecisinin kurulması öngörülmüştür. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ), 14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olarak, 12 Mart 2015 tarihinde tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmen kurulmuştur. 01 Eylül 2015 tarihinde ise EPİAŞ piyasa işletme lisansını almıştır. EPİAŞ, piyasa işletim lisansı kapsamında, Borsa İstanbul Anonim Şirketi ile TEİAŞ tarafından 6446 sayılı Kanun kapsamında işletilen piyasalar dışındaki organize toptan elektrik piyasalarının işletim faaliyetini yürütmektedir.

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.
ELEKTRİK İLE İLGİLİ BİLGİ VE BELGELER
2014 Yılı Bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna Sunumu
2014 Yılı Bütçesinin TBMM Genel Kuruluna Sunumu
Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi
2012 Yılı Sektör Raporu (TETAŞ)
Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun No 6446)
Enerji Verimliliği Kanunu (Kanun No5627)
2012 Yılı Sektör Raporu (EÜAŞ)
2012 Yılı Sektör Raporu (TEİAŞ)
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (Kanun No 5346)
Elektrik Piyasası Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
4283 Sayılı Yap-İşlet Modeli İle Elektrik Üretim Tesislerinin Kurulması Ve İşletilmesi İle Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun
TEK Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi Dağıtımı Ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkındaki Kanun