Enerji Diplomasisi

Cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlenen 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesinin ön koşulu “enerji”yi proaktif bir diplomasi ile arz güvenliğini sağlamayı misyon edindik.

Uluslararası ilişkilerin yönünü belirleyen enerjinin, çağın gereksinimlerini karşılayacak biçimde halkımızın refahına sunulması adına, kaynak ve güzergâh çeşitlendirilmesi yoluyla enerji arz güvenliğimizin teminatı niteliğinde bir “enerji diplomasisi” şekillendirilmektedir.

Enerji ve tabii kaynaklar zengini komşu coğrafyamızın bu zenginliğinin yine komşu hedef pazarlara ulaştırılması ve anılan zenginliğin bütün paydaşlar açısından “kazan-kazan” temelinde global ekonomiye kazandırılması temel yaklaşımımızı yansıtmaktadır.

Bakanlığımız enerjiyi çatışmaların nedeni olmaktan çıkartıp, barışın teminatı kılmak ve enerjinin birleştirici gücünden hareketle ülkemizin enerji üssü olması hedefi doğrultusunda hizmet vermektedir. İpek Yolu gibi, içinde bulunulan coğrafyanın kadim geçmişinden alınan ilhamla, enerji ve tabii kaynakların insanlığın faydasına sunulması yolunda şeffaf, dinamik ve sürdürülebilir enerji diplomasisi icra edilmektedir.

Bakanlığımızın Stratejik Planı çerçevesinde yürütmekte olduğumuz diplomasinin lokomotifliğini uluslararası alanda ikili ilişkiler oluşturmaktadır. Başta komşu ülkeler olmak üzere uluslararası alanda enerjide başat ülkeler ile enerjinin her alanında işbirliği ikili düzeyde yürütülmekte olup bu kapsamda;

 

  • Dışişleri Bakanlığımız koordinasyonunda muhatap ülkeler ile enerji ve tabii kaynaklar alanında sonuç odaklı ve “kazan-kazan” temelli etkin bir ikili enerji diplomasisinin yürütülmesi ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) ve Karma Ekonomik Komisyon (KEK) benzeri üst düzey işbirliği platformlarında, enerji ve tabii kaynaklar konularında toplantılara katılım ve ikili işbirlikleri sağlanmaktadır.

 

Ayrıca ülkemizin küresel enerji ilişkilerine etkin katılımını ve görünürlüğünü temin etmek adına çok taraflı kuruluşlar ile işbirlikleri sağlanmakta olup bu kapsamda;

 

  • Bakanlığımızın üyesi olduğu uluslararası kuruluş (Uluslararası Enerji Ajansı vb.) platform ve benzeri yapıların çalışmalarının izlenmesi, değerlendirilmesi, anılan kurumlarda ülkemizin daha fazla temsiline yönelik gerekli enerji diplomasisini yürütülmesi,
  • Enerji ve tabii kaynaklar alanlarına giren hususlarda çok taraflı uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler ve kuruluşlara katılımlar ilgili bakanlıklarımızın koordinasyonu ile birlikte imzalanmaktadır.

 

Avrupa Birliği’nin (AB) enerji arz güvenliğinin sağlanmasında stratejik konuma sahip ülkemizin, AB ile ilişkilerinin geliştirilmesi ve AB enerji müktesebatına tam uyum sağlanması adına;

 

  • AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülen projelerin hazırlanması ve takibinin yapılması, IPA dönemleri için Ülke Strateji Belgesinin “enerji” başlığının yazılması, 
  • AB katılım sürecinde Ulusal Programın İzlenmesi, İlerleme Raporunun hazırlanmasına yönelik Bakanlığımızın katkısının sağlanması, AB müktesebatına uyum süreci kapsamında enerjiye ilişkin sektörel teknik çalışma grupları toplantılarının koordine edilmesi,
  • Dünya Bankası, Alman Kalkınma Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası benzeri finansal kuruluşlar ile enerji sektörünün geliştirilmesine yönelik proje ve pilot projelerin hayata geçirilmesi süreçleri yönetilmektedir.
  • Ülkemizde yapılacak yabancı sermayeli yatırımların etkin koordinasyonu ve uluslararası yatırımcıların yönlendirilmesi amacıyla;
  • Büyük ölçekli projelere (Nükleer güç santralleri, büyük kurulu güce sahip termik santral projeleri vb.) ilişkin Bakanlığımız ile mezkûr projelere talip ülke ve şirketler arasında gerçekleştirilecek görüşme, toplantı ve ziyaretler sağlanmakta,
  • Ülkemiz enerji sektörüne yatırım yapmak isteyen yabancı ülke menşeli şirketler ile Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımız arasında bilgilendirici ziyaret, toplantı, çalıştay vb. faaliyetler yürütülmektedir.

 

Bakanlığımız, ülkemizin enerji ve tabii kaynaklar sektörlerinde dünyaya açılan yüzü olarak uluslararası alanlarda hak ettiği düzeyde temsil edilmesi noktasında üzerine düşeni bütün enerjisiyle yerine getirmektedir.