Enerji Diplomasisi

Cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlenen 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesinin ön koşulu “enerji politikamıza”, proaktif bir diplomasi ile, arz güvenliğimize de katkı sağlayarak yön vermeyi misyon edindik.

Uluslararası ilişkilerin yönünü belirleyen en önemli başlıklardan birisi olan enerjinin çağın gereksinimlerini karşılayacak biçimde halkımızın refahına sunulması amacıyla, kaynak ve güzergâh çeşitlendirilmesi yoluyla enerji arz güvenliğimizin teminatı niteliğinde bir “enerji diplomasisi” şekillendirilmektedir.

Gelişmekte olan diğer ekonomiler gibi ülkemiz artan enerji ihtiyacı ile karşı karşıyadır. Bu kapsamda, enerji ve tabii kaynaklar zengini komşu coğrafyamızın bu zenginliğinin yine komşu hedef pazarlara ulaştırılması ve anılan zenginliğin bütün paydaşlar açısından “kazan-kazan” temelinde, ülkemizin ve bölgemizin arz güvenliğine katkı sağlayacak şekilde ortak çıkarlar doğrultusunda global ekonomiye kazandırılması temel yaklaşımımızı yansıtmaktadır.

Bakanlığımız enerjiyi çatışmaların nedeni olmaktan çıkartıp, barışın teminatı kılmak ve enerjinin birleştirici gücünden hareketle hizmet vermektedir. Bu amaçla, tarihteki İpek Yolu’na benzer bir şekilde üretim merkezinin Doğu’ya doğru kaymakta olduğu yeni dünya düzeninde ülkemiz, içinde bulunulan coğrafyanın kadim geçmişinden alınan ilhamla, önemli bir kavşak noktası olarak, şeffaf, dinamik ve sürdürülebilir enerji politikası ile bölgesinde bir güç olarak pozisyonunu ilerletmektedir.

  • Yürütmekte olduğumuz diplomasinin lokomotifliğini uluslararası alanda ikili ilişkiler oluşturmaktadır. Başta komşu ülkeler olmak üzere uluslararası alanda enerjide önde gelen ülkeler ile enerjinin her alanında ikili düzeyde işbirliği yürütülmektedir.

Ayrıca, çok taraflı kuruluşlar ile olan ilişkilerimiz çerçevesinde söz konusu kuruluşların karar alma mekanizmalarında etkili olmak ve yönlendirmelerde bulunmak; Ülkemizin küresel enerji ilişkilerine etkin katılımını ve görünürlüğünü temin etmek adına; Bakanlığımızın üyesi olduğu uluslararası kuruluşların (Uluslararası Enerji Ajansı, Uluslararası Enerji Forumu, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı vb.) ilgili çalışmalarına/toplantılarına Ülkemizin politik önermeleri doğrultusunda aktif katılım sağlanması ve benzeri yapıların çalışmalarının izlenmesi, değerlendirilmesi, anılan kurumlarda Ülkemizin daha fazla temsiline yönelik gerekli enerji diplomasisinin yürütülmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Avrupa Birliği’nin (AB) enerji arz güvenliğinin sağlanmasında stratejik konuma sahip ülkemizin, AB ile ilişkilerinin geliştirilmesi ve AB enerji müktesebatına uyum sağlanması adına;

  • AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın I. Dönemi kapsamında yürütülen projelerin hazırlanması, satın alımların gerçekleştirilmesi, uygulanması ve takibinin yapılması, 2014-2020 yıllarını kapsayan IPA II Döneminde AB hibelerinin kullanılmasına yönelik Bakanlığımızın Avrupa Komisyonu tarafından akredite olması suretiyle sektörü temsilen “Lider Kurum” statüsünü kazanması ile IPA II dönemi projelerinin programlama, uygulama ve izleme süreçlerinin yürütülmesi, IPA dönemleri için Ülke Strateji Belgesinin “enerji” başlığının yazılması,
  • AB katılım sürecinde Ulusal Eylem Planının izlenmesi, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Yıllık İlerleme Raporlarının hazırlanmasına yönelik Bakanlığımızın katkısının sağlanması, AB müktesebatına uyum süreci kapsamında enerjiye ilişkin sektörel teknik çalışma grupları toplantılarının koordine edilmesi,
  • Dünya Bankası, Alman Kalkınma Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası benzeri finansal kuruluşlar ile enerji sektörünün geliştirilmesine yönelik proje ve pilot projelerin hayata geçirilmesi süreçleri yönetilmektedir.

Ülkemizde yapılacak yabancı sermayeli yatırımların etkin koordinasyonu ve uluslararası yatırımcıların yönlendirilmesi amacıyla;

  • Büyük ölçekli projelere (Nükleer güç santralleri, büyük kurulu güce sahip termik santral projeleri vb.) ilişkin Bakanlığımız ile mezkûr projelere talip ülke ve şirketler arasında gerçekleştirilecek görüşme, toplantı ve ziyaretler sağlanmakta,
  • Ülkemiz enerji sektörüne yatırım yapmak isteyen yabancı ülke menşeli şirketler ile Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımız arasında bilgilendirici ziyaret, toplantı, çalıştay vb. faaliyetler yürütülmektedir.

Bakanlığımız, ülkemizin enerji ve tabii kaynaklar sektörlerinde dünyaya açılan yüzü olarak uluslararası alanlarda hak ettiği düzeyde temsil edilmesi noktasında üzerine düşeni bütün enerjisiyle yerine getirmektedir.